Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Op alle diensten die door OranjeMN worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst op de site van OranjeMN.

Assuradeuren www.OranjeMN.nl en worden op verzoek toegezonden.

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, mail of anderszins.

Artikel 1: Definities

1.1 Financiële Dienstverlener:

OranjeMN gevestigd te Doorn aan de Vogelweide 94, 3941NB te Doorn, hierna te noemen: OranjeMN

1.2 Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie OranjeMN enige offerte heeft

verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Opdracht:

De door opdrachtgever aan OranjeMN verstrekte opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product alsmede het geven van uitvoering aan een tussen opdrachtgever en OranjeMN overeengekomen abonnement.

1.4 Abonnement

Tussen opdrachtgever en OranjeMN overeengekomen opdracht van dienstverlening inhoudende het, conform in het abonnement opgenomen voorwaarden, gedurende een bepaalde termijn begeleiden van opdrachtgever bij het onderhoud en uitvoering van door opdrachtgever in de abonnementsvoorwaarden gespecificeerde afgesloten financiële producten.

1.5 Financieel Product:

De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover OranjeMN adviseert, waarin hij bemiddelt, en/of die hij op basis van een overeenkomst beheert.

1.6 Aanbieder:

De leverancier van een financieel product.

Artikel 2: Opdracht

2.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Oranje MN wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat OranjeMN een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

OranjeMN is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2 Alle aan OranjeMN verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met OranjeMN en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij Oranje werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3 Aan OranjeMN verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van OranjeMN, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door OranjeMN opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders

en/of vennoten van OranjeMN en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor OranjeMN werkzaam zijn.

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie

van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van

toepassing, tenzij deze door OranjeMN zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen OranjeMN

3.1 Door OranjeMN namens een aanbieder aan opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende aanbieder.

3.2 Aan door OranjeMN gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan OranjeMN een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3 Door OranjeMN aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan OranjeMN een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: Communicatie

4.1 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan OranjeMN heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht OranjeMN heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door

OranjeMN verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door OranjeMN gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van OranjeMN het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan OranjeMN heeft bekend gemaakt, mag OranjeMN erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Het is OranjeMN toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

5.2 Voor zover OranjeMN bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. OranjeMN is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3 OranjeMN is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling

6.1 Het voor haar dienstverlening aan OranjeMN toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan tussen OranjeMN en opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.

6.2 OranjeMN is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen

eventuele abonnementskosten, jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex

(CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 = 100, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen door OranjeMN en opdrachtgever.

6.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden

altijd aan opdrachtgever doorberekend. OranjeMN is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van OranjeMN beïnvloeden.

6.4 In het geval OranjeMN werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door opdrachtgever moet worden voldaan alvorens OranjeMN start met de uitvoering van de opdracht.

6.5 Facturen van OranjeMN dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 15 dagen na de factuurdatum op de door OranjeMN voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.6 Indien opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies

niet tijdig betaalt, kan de aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in

geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen

betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de aanbieder bovendien besluiten

tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek

betrekking heeft over te gaan. OranjeMN is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van opdrachtgever.

6.7 Verrekening door opdrachtgever van door OranjeMN voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door OranjeMN uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.8 Indien opdrachtgever de door OranjeMN in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan OranjeMN te voldoen kan OranjeMN de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:

– Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van €40,00;

– Over de volgende € 2.500,00: 10%;

– Over de volgende € 5.000,00: 5%

– Over de volgende € 190.000,00: 1%

– Over het meerdere: 0,5%

6.9 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 Artikel 7: Informatie van opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan OranjeMN die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van opdrachtgever, dat OranjeMN haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2 OranjeMN kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van OranjeMN zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn  informatie) verplichtingen heeft voldaan, is OranjeMN bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan OranjeMN verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat OranjeMN meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de opdracht moet besteden, belast OranjeMN het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan opdrachtgever.

7.5 Indien achteraf blijkt dat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan OranjeMN de opdracht heeft uitgevoerd, kan de aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van OranjeMN

8.1 Iedere aansprakelijkheid van OranjeMN alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door OranjeMN bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van OranjeMN wordt uitgekeerd, inclusief het door OranjeMN te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van

OranjeMN in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van OranjeMN alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door OranjeMN bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien OranjeMN geen honorarium voor haar  dienstverlening aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van OranjeMN en de hare beperkt tot de door de aanbieder aan opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4 OranjeMN is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5 OranjeMN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door OranjeMN gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

8.6 OranjeMN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan OranjeMN verzonden (e-mail)berichten OranjeMN niet hebben bereikt.

8.7 OranjeMN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte

premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van OranjeMN, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8 OranjeMN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

8.9 OranjeMN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

8.10 In het geval OranjeMN adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft OranjeMN een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. OranjeMN is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is OranjeMN niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

8.11 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van OranjeMN voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met OranjeMN indien OranjeMN zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 OranjeMN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor OranjeMN redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van OranjeMN ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van OranjeMN geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van OranjeMN kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

10.1 Door opdrachtgever aan OranjeMN verstrekte persoonsgegevens zullen door OranjeMN niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover OranjeMN op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in

enige mailinglist e.d. van OranjeMN, zal OranjeMN de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachteninstituut

11.1 OranjeMN is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële

Dienstverlening (KIFID) onder nummer . Een geschil voortvloeiend uit offertes,

aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing

zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan

hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

11.2 OranjeMN conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,- (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft OranjeMN de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 12: Verval van recht

12.1 Klachten met betrekking tot door OranjeMN verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van OranjeMN, te worden ingediend bij OranjeMN. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door OranjeMN verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen

13.1 Op alle door OranjeMN uitgebrachte aanbiedingen en offerte alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen OranjeMN en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

13.3 Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden OranjeMN slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen OranjeMN en opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

13.5 OranjeMN is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval OranjeMN tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door OranjeMN genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag 8:30 tot 18:00
Zaterdag 9:00 tot 12:00

NOODGEVAL

24/7 bereikbaar

CONTACT